Syfte & Vision

Vision
Föreningens vision är en stark destination med framtidstro och tillväxt och att alla som bor och besöker Kävlinge/Furulund skall känna sig 100 % välkomna. Detta når vi genom en stark samverkan mellan Kommun, Fastighetsägare, Näringsidkare och Föreningar.

Historik
På Kävlinge kommuns initiativ startades ett projekt med syfte att skapa en plattform, där näringsidkare, fastighetsägare, föreningar, medborgare och kommun gemensamt kan samverka kring frågor som berör Kävlinge och Furulunds utveckling. Många kommuner runt om i Sverige arbetar med stadsutveckling genom ett trepartsamarbete mellan näringsliv-fastighetsägare-kommun. Staden är vår gemensamma plats och därför också vårt gemensamma ansvar. Företagare, fastighetsägare och föreningsliv krävs för att få en levande ort vilket gör orten attraktiv att besöka men även att bo och verka i. Nyckeln till utveckling är samarbete mellan alla parter och en tydlig dialog mellan det offentliga och det privata.
De olika parterna träffades vid ett antal tillfällen och hittat sakfrågor som intresserade och engagerade samt satt ihop förslag till en gemensam målformulering för samverkan. Parterna tog också fram ett underlag för medlemskap och stadgar för en blivande ekonomisk samverkansförening. Den 14 oktober 2014 kallades därför alla parter till en konstituerande stämma för att ta beslut om att starta en ny förening. Föreningen Kävlinge Citysamverkan hade, innan stämman, diskuterat en eventuell ny förening med sina medlemmar. Föreningen ställde sig positiv till att gå in i en ny samverkansorganisation och därigenom låta sin nuvarande förening bli vilande. På stämman beslöt deltagarna att bilda Kävlinge Furulund Samverkan ekonomisk förening. Den 29 december 2014 registrerades Kävlinge Furulund Samverkan ekonomisk förening hos bolagsverket.

Syfte
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för Kävlinge och Furulunds utveckling. I samråd och samverkan, med en tydlig dialog och ett gemensamt ansvar, tillhandahålla gemensamma tjänster i ärenden som berör strategiska sakfrågor och operativa driftsfrågor inom branschen för centrum- och handelsutveckling. I samverkan arbeta för att behålla, stärka och utveckla identiteter och varumärken, arbeta med konceptutveckling av de båda orterna, utveckla och paketera utbudet, skapa attraktivitet och aktivitet året runt samt utveckla tillgängligheten i och till de båda orterna. Föreningen ska utgöra ett samarbetsorgan för medlemmarna (kommun, fastighetsägare och näringsidkare) i Kävlinge och Furulund som leder till en hållbar centrumutveckling med fokus på delaktighet, engagemang, närhet och trygghet. Föreningen vill gemensamt arbeta för att skapa en attraktiv och levande ort och på så sätt generera fler kunder/besökare till företagen som är etablerade i Kävlinge/Furulund samt även bidra till att fler besökare upptäcker kommunen och gärna återvänder igen.